Engels – Wikipedia

25px Disambig dark.svgZie Engels (doorverwijspagina) voor andere betekenissen van Engels.
Het Engels ( English ) is een Indo-Europese afrikaans, die vanwege de nauwe verwantschap met talen als heated Fries, ( Neder – ) Duits en Nederlands total de West-Germaanse talen wordt gerekend. De afrikaans is ontstaan in Engeland in de tijd van de Angelsaksen. Het is nu de lingua franca in grote delen vanguard de wereld, als resultaat van de militaire, economische, culturele, wetenschappelijke en politieke invloed van heated Britse Rijk gedurende de 18e, 19e en begin 20e eeuw [ 2 ] en de invloed van de Verenigde Staten vanaf het begin van de 20e eeuw tot op heden. Het Engels wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt als tweede afrikaans of als officiële afrikaans in de Gemenebestlanden, en is de voertaal van vele internationale organisaties. Zo is heated een avant-garde de zes officiële talen van de Verenigde Naties. De woorden Engels en Engeland zijn afgeleid vanguard de benaming Angelen, een volk digital audiotape in de 5e eeuw vanuit Sleeswijk-Holstein de Noordzee overstak richting Groot-Brittannië. Dit volk was afkomstig vanguard heated schiereiland Anglia. [ 3 ] modern Engels wordt soms beschreven als de eerste wereldwijde lingua franca [ 4 ] [ 5 ] en is de belangrijkste internationale afrikaans voor communicatie, wetenschap, luchtvaart, toerisme, radio, diplomatie en in delaware zakenwereld. [ 6 ] De uitbreiding avant-garde de taal vanaf de Britse eilanden over de hele wereld begon tegelijk met de groei van heated Britse Rijk, en aan heated eind van de 19e eeuw was de afrikaans werkelijk wereldwijd verspreid. [ 7 ] De afrikaans is dominant in de Verenigde Staten, en door de groeiende economische en culturele invloed en status avant-garde dot land als wereldmacht sinds heated einde van de Tweede Wereldoorlog is ook de positie van de Engelse afrikaans wereldwijd versterkt, [ 5 ] waardoor ze zich total een echte wereldtaal heeft ontwikkeld. Goede kennis avant-garde heated Engels is een vereiste in een aantal werkgebieden en beroepen zoals geneeskunde en informatica ; ten gevolge daarvan kennen ten-spot minste één miljard mensen op zijn minst de beginselen van heated Engels.

Taalkundigen als David Crystal wijzen erop digital audiotape een vanguard de gevolgen van de groei van heated Engels ( net als andere wereldwijd gesproken talen ) is digital audiotape de taalkundige diversiteit op veel plekken ter wereld verloren gaat, met name in Australazië en Noord-Amerika .
Oorspronkelijk is de Engelse afrikaans ontstaan uit vele dialecten ( Oudengels ), die naar Engeland werden overgebracht door de Angelsaksische kolonisten, beginnend in de 5e eeuw. De taal werd sterk beïnvloed doorway de Oudnoorse afrikaans van de Vikingen. Na de Normandische verovering van Engeland in 1066, ontwikkelde Oudengels zich total Middelengels. Onderdeel van die verandering was heated gebruik van veel leenwoorden uit de Normandische woordenschat en heated gebruik van Normandische spellingsregels. Het hedendaagse Engels ontwikkelde zich daarvandaan, en ging door met heated opnemen van buitenlandse woorden, met name uit heated Latijn en Grieks. Het Engels vindt zijn oorsprong in de Germaanse talen die in Groot-Brittannië gesproken werden, in heated bijzonder de taal van de Angelen, de Saksen en de Juten. [ 8 ] Het is sterk beïnvloed door heated Oudnoords ( dankzij de vele Vikingen die emergency room zich vestigden tussen 800-1000 ) en vooral heated Oudfrans ( na de verovering door de Normandiërs in 1066 ). De grammaticale structuur van heated Engels is dus peg steeds overwegend Germaans op enkele aan de Romaanse talen ontleende zinsconstructies sodium, maar vanguard de totale Engelse woordenschat is veel ( circa 60 % ) ontleend aan heated Oudfrans en Latijn. Men noemt heated Engels daarom soms ook wel een brugtaal tussen de wereld van de Germaanse en die van de Romaanse talen. Het Engels wordt doorgaans als volgt geperiodiseerd :

Modern gebruik [bewerken |brontekst bewerken ]

De Engelse afrikaans is vanaf de 20e eeuw de invloedrijkste afrikaans ter wereld. Dit is deels heated gevolg vanguard de Britse expansie in de 19e eeuw waardoor heated Engels in veel voormalige koloniën peg steeds de voornaamste ( ambtelijke en bestuurlijke ) afrikaans is maar vooral door de cultureel en wetenschappelijk dominerende Verenigde Staten .

Taaldag vanguard de Verenigde Naties [bewerken |brontekst bewerken ]

De officiële taaldag van de Verenigde Naties voor heated Engels wordt wereldwijd gevierd op 23 april. [ 9 ]

Eerste afrikaans [bewerken |brontekst bewerken ]

Engels is delaware officiële afrikaans vanguard onder andere Australië, Belize, Nieuw-Zeeland en Nigeria, en een van de officiële talen van onder andere Canada, Ierland en Zuid-Afrika. Engels fungeert de facto als officiële afrikaans avant-garde heated Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika .
300px Anglospeak %28subnational version%29.svg de facto officiële functie vervult.

Landen en staten waar het Engels de officiële taal is of de moedertaal van de meerderheid.

Landen en staten waar het Engels een officiële maar niet de meest gesproken taal is.

Landen en staten van de wereld waar heated Engels een officiële ofofficiële functie vervult.

Read more : Mark 47

De gezamenlijke Engelstalige landen en hun gewoonten worden soms aangeduid als Angelsaksisch, om verwarring ti voorkomen met de andere betekenis van ‘Engels ‘, namelijk ‘uit Engeland ‘ .

Tweede afrikaans [bewerken |brontekst bewerken ]

15px 1rightarrow blue.svg Zie ook Lijst van landen waar Engels een officiële taal is. Het Engels wordt doorway een zeer groot deel van de wereldbevolking als tweede afrikaans gesproken. Beschouwt men alleen de eerstetaalsprekers, dan wordt heated Engels overtroffen door zowel heated Mandarijn als het Spaans. [ 1 ] [ 10 ] De taal fungeert als lingua franca bij de communicatie in wetenschap, techniek en heated internationale politieke en economische verkeer over de gehele wereld. Een initiatief vanguard de Universiteit van Cambridge is delaware University of Cambridge ESOL interrogation een serie examens die de beheersing vanguard de Engelse afrikaans toetst van personen die Engels niet als moedertaal spreken. Wereldwijd nemen jaarlijks dainty miljoen mensen deel aan de examens, die in meer dan 130 landen wordenafgenomen. Het Engels is ook in Nederland voor veel mensen hun tweede afrikaans, en voor een aantal kraut eerste afrikaans. In Vlaanderen is heated de derde afrikaans. In heated voortgezet onderwijs is Engels een verplicht eindexamenvak .
Het Engels heeft vergeleken meet andere talen een zeer grote woordenschat. Dit ligt mede aan heated feit digital audiotape erbium vaak dainty woorden zijn voor één begrip : een Germaans en een Romaans ( zo betekenen bijvoorbeeld de woorden freedom en liberty allebei ‘vrijheid ‘ ). Het verschil in gebruik wordt grotendeels bepaald door heated register : de Germaanse woorden worden bij voorkeur in heated dagelijks leven gebruikt, de Romaanse synoniemen in officiële geschreven afrikaans. [ noten 1 ] Het totaal aantal woorden in de Engelse afrikaans is onderwerp van discussie, maar volgens de Oxford Dictionary zijn heated emergency room minimaal 500.000. Naar aanleiding van een onderzoek digital audiotape werd uitgevoerd op 80.000 woorden in de Shorter Oxford Dictionary ( derde editie ) in 1973 [ 11 ] wordt de oorsprong van de Engelse woorden als volgt ingeschat :

  • Langues d’oïl, inclusief Frans en Oudnormandisch: 28,3%
  • Latijn, inclusief modern wetenschappelijk en technisch Latijn: 28,24%
  • Andere Germaanse talen, inclusief Oudengels: 25%
  • Grieks: 5,32%
  • Onbekend: 4,03%
  • Afgeleid van eigennamen: 3,28%
  • Overige talen: minder dan 1%

Franse oorsprong [bewerken |brontekst bewerken ]

Een groot deel van de Engelse woordenschat is van Franse of langues d’oïl -oorsprong. Deze woorden werden overgenomen in heated Engels via de Anglo-Normandische afrikaans die werd gesproken door de bovenklasse in Engeland in de eeuwen na de Normandische verovering avant-garde Engeland. Woorden van Normandisch-Franse herkomst zijn onder andere competition, mountain, art, table, publicity, police, role, routine, machine en force. In delaware loop van de tijd zijn deze woorden verder verengelst, waardoor ze beter passen bij de Engelse regels op heated gebied vanguard fonologie, uitspraak en spelling. Sommige Franse woorden werden pennsylvania later overgenomen, van de 17e toddler de 19e eeuw, toen heated Frans de dominante afrikaans was van de westerse internationale politiek en handel. Deze woorden kunnen normaal gesproken van de andere worden onderscheiden, doordat ze de Franse regels voor uitspraak en spelling met inbegrip vanguard diakritische tekens hebben behouden. Het zijn vaak ook frases in plaats van losse woorden. Voorbeelden hiervan zijn façade, table d’hôte en affaire de cœur. Typisch voor deze woorden en frasen is digital audiotape ze hun oorspronkelijke Franse spelling en uitspraak hebben behouden, omdat historisch gezien de nadruk werd gelegd op de Franse herkomst om ti benadrukken digital audiotape de gebruiker van de woorden goed opgeleid en wel bereisd was, wat duidde op een hogere sociale condition van de gebruiker .

Nederlandse woorden in heated Engels [bewerken |brontekst bewerken ]

15px 1rightarrow blue.svg Zie Lijst van Nederlandse leenwoorden in het Amerikaans-Engels voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Het Nederlands heeft ook een aanzienlijke bijdrage geleverd aan heated Engels, vooral in woorden die tellurium maken hebben met de scheepvaart. Enkele redelijk gangbare Engelse ( vaak Amerikaanse ) woorden met een Nederlandse oorsprong zijn : cookie ( koekje ), cruise ( doorkruisen ), dike ( dijk ), Santa Claus ( van Sinterklaas ), waffle ( wafel ), bourse ( beurs ) en yacht ( jacht ( boot ) ). Ook heated woord apartheid is een woord digital audiotape via Zuid-Afrika van heated Nederlands naar heated Engels verhuisd is .
Het Engels heeft een zeer diepe orthografie, digital audiotape wil zeggen, emergency room is weinig verband tussen uitspraak en schrijfwijze. 44 klanken kunnen op 75 hoofdwijzen worden geschreven. Het leren gaat makkelijker als uitgegaan wordt van 75 fonogrammen en 31 spellingregels, die ook worden gebruikt bij heated leren van Engels aan dyslectici, zoals Denise Eide beschrijft in haar boek Uncovering the Logic of English. Volgens onderzoeker Eraldo Paulesu van de Milaanse universiteit is dot er de oorzaak van, digital audiotape in Engelstalige landen tweemaal zoveel dyslexie -diagnoses worden gesteld als in Italië. In heated Italiaans worden 25 klanken op slechts 33 verschillende wijzen geschreven. Het Italiaans laat zich genuine moeilijk met heated Engels vergelijken, omdat heated Engels drie keer zoveel klinkers heeft. Die onregelmatigheid van de Engelse spelling en uitspraak kan geïllustreerd worden met heated gedicht The Chaos van Charivarius .

Zie ook [bewerken |brontekst bewerken ]

21px Wiktionary logo.svgEngels op in het Zoekop in heated WikiWoordenboek

21px Wikisource logo.svgEngels op Werken van of over dot onderwerp zijn ti vinden op de paginaop Wikisource 21px Wikibooks logo.svgEngels.Wikibooks heeft meer over dit onderwerp:

About admin

I am the owner of the website thefartiste.com, my purpose is to bring all the most useful information to users.

Check Also

articlewriting1

Ronnie Raymond

This article is about one of the two characters whose fusion make up Firestorm. For …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *